1

Téma: Obnova staronového statusu - učiteľ ako štátny zamestnanec

Máme s manžekou - taktiež učiteľkou, tri požiadavky na súčasnú i novú vládu, ktoré je potrebné do roka realizovať. Tu sú:
1/ obnoviť postavenie učiteľa ako štátneho, nie verejného zamestnanca, ako tomu bolo do rokov 2002/2003, so všetkými benefitmi štátnych zamestnancov, hlavne s ich súčasným modelom výsluhového automatu, teda 1% za každý rok praxe v štátnej službe bez akéhokoľvek diskriminačného obmedzenia zhora; momentálne pedagógovia s vyše 33-ročnou praxou už nedostávajú níč a od 16 do 32 iba pol% zo mzdovej tarify príslušnej triedy, čo je parlamentom schválená diskriminácia podľa veku učiteľa, ktorá je v praxi skutočne demokratického štátu NEPRÍPUSTNÁ; zaviedli ju poslanci Beblavý a Kaník !!!
2/ eliminovať neúmerne a neodôvodnene roztiahnuté platové nožnice medzi absolventmi UNIVERZITNÝCH VŠ štúdií v SR na jednej strane právnických a lekárskych fakúlt a na druhej prírodovedeckých, pedagogických a teologických fakúlt tých istých univerzít SR!!!
Dosiahnuť znova stav jednotnej platovky lekárov a pedagógov ako tomu bolo do roku 2002! Teda upraviť platy pedagógov malého školstva na súčasnú úroveň lekárov fakultných nemocnic. Okamžite. Odstrániť tak okamžite 13 rokov pretrvávajúcu diskrimináciu podľa dosiahnutého UNIVERZITNÉHO vzdelania na rovnakých univerzitách SR v štátnom sektore. Požiadavka sa netýka súkromného, lež výlučne štátneho sektora, resp. univerzitných zamestnancov v štátnom sektore, pokiaľ výkon danej profesie vyžaduje štandardne -UNIVERZITNÉ vzdelanie uchádzača o zamestnanecký post!;
3/ prepracovať nanovo nedokonalý a už zastaralý systém kreditných príplatkov pedagógov z roku 2009. Hlavne zohľadniť finančne či náhradovo OKAMŽITE - KAŽDÝ dosiahnutý kredit pedagógom! Jednoduchou zásadou. V čase krízy platí rovnica 1platný kredit=1euro; v čase konjunktúry platí: 1platný kredit=2eurá. A bodka. Jasné pravidlá. Zvyšok sa môže ponechať, okrem problematickej platnosti kreditov na isté časové obdobie - na 7 rokov v súčasnosti; tiež je potrebné uzákoniť, aby pedagóg prepustený z organizačných a podobných objektívnych dôvodov, dostával v nezamestnanosti, okrem iných, aj finančnú podporu práve vo výške aktuálneho kreditného príplatku, kým sa znovu nezamestná, či nezaháji jeden z dôchodkov! To je úplné nóvum , ktoré požadujeme ako benefit pre prepustených kolegov, ktorých každým rokom neúnosne PRIBÚDA!!!

Thumbs up Thumbs down